Sponsorzy wyprawy na Korsykę

mediusz.pl
Rada Rodziców
Sample Image
Sample Image

POMOC MATERIALNA UCZNIOM – STYPENDIA SZKOLNE

Uwaga rodzice!

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych mija 15 września 2014 roku .

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2014/2015 są przyjmowane do dnia 15 września 2014 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 w pok. 5 i 6.

 Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać:

·         w siedzibie MOPS w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 pok. 5 i 6,

 ·       w siedzibach pracowników socjalnych,

 ·      na stronie internetowej MOPS- www.mops.rsl.pl.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej, tj. 456 zł.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW- WYPRAWKA SZKOLNA

Uwaga rodzice!

Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników mija 10 września 2014 roku.

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego  lub w sekretariacie szkoły od dnia 1 września 2014 roku.

Pomoc finansową mogą otrzymać:

1/uczniowie klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł. netto,

2/uczniowie klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 539 zł. netto, ale w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

3/uczniowie niepełnosprawni gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum /wszystkich klas/ niezależnie od dochodu: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3  ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Rekrutacja na zajęcia projektowe

W związku z realizacją projektu „Partnerska szkoła – partnerska edukacja. Uczymy się od siebie nawzajem” ogłaszamy rekrutację na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia będą odbywać się w okresie wrzesień- grudzień 2014 r. z następujących przedmiotów:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, język polski, fizyka, chemia, język angielski, język niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne: ICT(informatyka), fizyka, biologia, matematyka, chemia, język polski, język angielski, język niemiecki

Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie szkoły, u koordynatora projektu z ramienia szkoły lub w Biurze Projektu.

 Zapisy trwają od 29.08.2014 do 05.09.2014 roku.

Londyn 2015

Wszystkich zainteresowanych majowo - czerwcowym wyjazdem do Londynu informujemy, że do dnia 19 września 2014 (piątek) należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 złotych. Zaliczkę można wpłacać nauczycielom j.angielskiego - p. K.Radziewskiej, p. K.Nowak, p. K.Holona, p. E.Suriya, p. A.Związek. Ww. nauczyciele udzielają również wszelkich informacji związanych z wycieczką.